האגודה השיתופית הינה סוג של תאגיד (סוגי תאגידים נוספים הינם חברה, שותפות ועמותה), כאשר בפסיקה נקבע כי מדובר בגוף דו-מהותי המאגד עקרונות מתחום המשפט הפרטי והציבורי. הדין המסדיר את פעילותן של אגודות שיתופיות הינו פקודת האגודות השיתופיות, ותקנות שונות בין היתר תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975 תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), תשל"ו-1976 ודברי חקיקה נוספים.

תקנון האגודה השיתופית הינו מסמך הייסוד של האגודה השיתופית, כאשר בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון הוכר תקנון האגודה השיתופית כהסכם בין החברים באגודה לבין עצמם, המחייב כל אחד מחברי האגודה השיתופית.

במוסדות האגודה השיתופית ניתן למצוא את ועד ההנהלה של האגודה השיתופית האמון על ניהול ענייניה של האגודה השיתופית. אורגן נוסף המתקיים באגודה השיתופית הינו הועד המקומי, האמון על ניהול ענייניה המוניציפאליים של האגודה השיתופית, כאשר בהתאם להוראת סעיף 91 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח – 1958 תיתכן במקרים מסוימים, פעילות האגודה במצב של זהות ועדים, קרי מצב שבו יש זהות פרסונאלית בין המכהנים כחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית לבין חברי הועד המקומי באגודה השיתופית.


משרדנו עוסק במכלול ההיבטים המשפטיים הנוגעים לאגודות שיתופיות וועדים מקומיים בליווי וייעוץ משפטי בנוגע למחלוקות וסכסוכים בין האגודה לבין חבריה ובין חבריה לבין עצמם, בין היתר סוגיות של חברות באגודה, חלוקת רווחים, שימוש במשאבים (מכסות מים לדוג'), הפקעת חברות, זכויות במקרקעין (נחלות ומשקים באגודות שיתופיות) ובכלל זה ליטיגציה בערכאות בתי המשפט, בבוררויות בהתאם לפקודת האגודות השיתופיות, ובפני רשם האגודות השיתופיות.