ביטול רישום משטרתי, מחיקתו ובקשות לשינוי עילת סגירת תיק

כבוד הנשיא בדימוס, השופט אהרון ברק, קבע בע"א 214/89 אבנרי נ' שפירא (פורסם בנבו) כדלקמן:

"החברה הדמוקרטית אינה יכולה להסתפק אך ורק בהגנה על שלמות גופו של האדם. שֹומה עליה להגן גם על שמו הטוב של כל אחד ואחד מבני החברה"

עד לשנת 2009 לא הוסדרה סוגיית ביטול רישומים במרשם המשטרתי, אודות תיקי חקירה שנסגרו, ורישומים אלה אמורים היו כולם להיכלל במאגר המידע של "רישומים אחרים" במשטרה.

בשנת 2009 מצא לנכון המחוקק לתקן לאקונה משפטית זו באמצעות התקנתן של תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), תשס"ט - 2009 [להלן: "התקנות"], המסדירות את התנאים לביטול רישום משטרתי אודות תיקי חקירה סגורים.

רישום פלילי הוא תיעוד משטרתי על כל אדם שנפתח כנגדו תיק במשטרה. התיעוד ערוך בצורת רשימה הנחלקת למספר קטגוריות:

א. תיקי מב''ד (''ממתין לבירור דינו'')- תיקים אלו הם תיקים בהם אדם נחקר באזהרה כחשוד, בעקבות תלונה או חשד למעורבות באירוע והתיק עדיין בסטטוס 'חקירה'. סטטוס זה משמעו שהעניין נמצא עדיין בבדיקה של המשטרה וטרם גובשה החלטה אם להגיש כנגד בעל הרישום כתב אישום או להחליט על סגירת התיק. בנוסף, תיקי מב”ד מתייחסים גם למצב, בו כבר הוגש כתב אישום נגד החשוד, וטרם ניתנה הכרעת דין בבית המשפט, קרי, מתנהל נגדו הליך פלילי שטרם הסתיים.

ב. תיקים בהם ניתנה כבר הרשעה בבית המשפט, ההליך הושלם והתיק הסתיים. ג. תיקים שנדונו בבית המשפט והסתיימו באי הרשעה. ד. תיקים סגורים - אלו תיקים שבנוגע אליהם, חקרה המשטרה את החשוד, אך בסופו של תהליך הוחלט לסגור את התיק בלי כתב אישום. תיק יכול להיסגר בשל כמה עילות- חוסר אשמה, חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור וכן עילת סגירה חדשה שהתווספה לאחרונה ועניינה סגירת תיק מותנה. קיומו של רישום פלילי מגביל את האפשרות לעסוק בחלק מהמקצועות, ההגבלה על העיסוק היא רק עקב הרשעה בעבירות מסוג מסוים / תיקי מב"ד, בחלקם ההגבלה היא רק לפרק זמן המוגדר בחוק.

חשד פלילי שהועלה נגד אדם, וודאי לאחר שהוחלט שלא להגיש כנגדו כתב אישום כלל, הוא כתם שהוטל בשמו הטוב, אשר פגיעתו מי ישורנה.

יודגש, כי גם אם נסגר נגדכם תיק במשטרה בעילה של "חוסר עניין לציבור" או "חוסר ראיות" אתם עדיין מחזיקים ברישום פלילי, אולם תיק אשר נסגר מחוסר אשמה נמחק לגמרי ממחשבי המשטרה.

עם התיישנות ההרשעה, הרישום הופך להיות חסוי, ומרבית הגופים שמורשים על פי חוק לא יוכלו עוד לראות את המידע אודות ההרשעה. יחד עם זאת קיים מספר לא מבוטל של אנשי כוחות הביטחון ושל גופים מאובטחים שרשאים לקבל מידע על הרשעות גם כאשר ההרשעות התיישנו. גופים אלה יפסיקו לקבל מידע על ההרשעה רק עם מחיקתה. תקופת ההתיישנות נמנית מיום גזר הדין, ומשך התקופה נקבע על פי סוג ההחלטה, גיל המורשע בעת ביצוע העבירה, והעונש שהוטל עליו.

משרדנו צבר ניסיון רב בהגשת בקשות לשינוי עילת סגירת תיק ובבקשות לביטול ומחיקת רישום פלילי.