הפקעות

הפקעת מקרקעין היא רכישה כפויה של זכויות פרטיות במקרקעין על-ידי המדינה או מטעמה, על-פי-רוב כנגד תשלום פיצוים. הפקעת המקרקעין גורמת להתנגשות בין שני אינטרסים נוגדים כאשר מצד אחד, האינטרס של בעל המקרקעין, או בעל זכות או טובת-הנאה בהם, להוסיף ולהחזיק בהם, או להנות מהם בכל דרך שהיא כפי שנהג עד להפקעה ומצד שני האינטרס של הציבור בהעברת הזכויות במקרקעין לידיו על-מנת לממש צורך ציבורי חיוני.
במספר דברי חקיקה נקבעו מנגנונים שונים המסדירים את דרכי ההפקעה המוקנים לרשות, בהם פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, פקודת הדרכים ומסילות הברזל וחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 כאשר בכל אחד מהם נקבעו הסדרים שונים לביצוע ההפקעה החל מתחילת הליכי ההפקעה דרך תפיסת ההחזקה במקרקעין ועד להקניית המקרקעין לרשות המפקיעה ולרבות הסדרי פיצוי שונים בנסיבות כל מקרה.

בפסיקת בתי המשפט נקבעו עילות המתייחסות לביטול הפקעה במקרקעין, כאשר בראשם אי מימוש מטרת ההפקעה או שיהוי במימושה באופן העולה כדי ביטול ההפקעה, כאשר גם ביחס לעניין זה ניתן למנות מספר מקרים שונים בין היתר אי-ביצוע הליך הפקעה בפועל לאחר שינוי ייעוד על ידי תוכנית, שימוש במקרקעין המופקעים בייעוד שונה מייעוד ההפקעה וכן אי ביצוע בפועל של מטרת ההפקעה במשך תקופה ארוכה.


משרדנו צבר ידע וניסיון רב בסוגיות הנוגעות להפקעת מקרקעין ועוסק בליווי וייעוץ משפטי בענייני הפקעות מקרקעין ליטיגציה והגשת עתירות לביטול הפקעות במקרקעין ואף סעדים זמניים כנגד הרשות המפקיעה עד להכרעה בעתירה המוגשת לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.