דיני המכרזים ובראשם חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 ותקנות שונות בין היתר תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון), תשנ"ג-1993 תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010 ודברי חקיקה נוספים קובעים את דרך ניהולם של הליכים מכרזיים שונים.

בתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 נקבעו סוגי מכרזים שונים, בהם מכרז ציבורי פומבי, מכרז ממוכן, מכרז סגור וסוגי מכרזים נוספים, ובין היתר הסדיר המחוקק במסגרת תקנות אלו את התנאים למתן פטור ממכרז.

בפסיקת בית המשפט העליון נקבע כי המכרז נועד במידה רבה לאפשר לרשות הציבורית לבחור את ההצעה הטובה לה ביותר, בד בבד עם שמירה על עקרונות יסוד בדיני המכרזים בהם עקרון השוויון בין המציעים המשתתפים במכרז, תוך מתן דגש על הקפדה על קיום מכרזים באופן שוויוני והוגן באופן התורם לאמון הציבור בשיטת המכרזים ולנכונותו ליטול בהם חלק. עורך המכרז אף מחויב לפעול בהתאם לכללי מינהל תקין ועקרונות המשפט המינהלי בהם שקיפות, הגינות, חובת הנמקה, שימוע וגילוי (לרבות של מסמכים הנוגעים להליך המכרזי בנסיבות כל עניין) וזאת על מנת להגשים את מטרתו של ההליך המכרזי.

משרדנו עוסק בהיבטים שונים של דיני המכרזים, הן מצד עורך המכרז והן מצד המשתתף המציע במכרז. משרדנו מספק ייעוץ וליווי משפטי בסוגיות הנוגעות לפגמים במכרז, תנאי הסף בהליך המכרזי, פטור ממכרז, ניהול משא ומתן עם מציעים במכרז, שיקול דעתה של ועדת המכרזים לרבות ניהול הליכים משפטיים לפסילת החלטת ועדת המכרזים וביטול ההליך המכרזי מחמת הפגמים שנתגלו בניהולו על ידי עורך המכרז ובכלל זה סעדים זמניים עד לקבלת פסק הדין הסופי בבית המשפט המחוזי בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים.