משפט העבודה מתייחס להסדרים חוקיים שונים המסדירים את היחסים בין העובד למעביד בין היתר הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, חקיקה ראשית, חוקי מגן ותקנות שונות בהם ניתן למנות את חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001, חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג-1963, חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 ודברי חקיקה נוספים, אשר רבים מהם הינם קוגנטיים, קרי, לא ניתנים להתנאה ו/או לוויתור.

משפט העבודה מעלה סוגיות שונות הנוגעות ליחסים שבין עובד למעביד, בין היתר קיומם של יחסי עובד-מעביד, תקופת ההעסקה והיקפה, טיב העסקה ומתכונתה וסוגיות נוספות, וכפועל יוצא מכך זכאותו של העובד לזכויות הקבועות בדין והיקפם, האם שולמו זכויותיו כדין וכיוצא באלו סוגיות.


משרדנו עוסק במשפט העבודה במתן ליווי וייעוץ משפטי ומייצג עובדים ומעסיקים שונים בהליכים משפטיים בערכאות בתי הדין לעבודה, לרבות ניהול משא ומתן מקצועי לפתרון הסכסוך באופן שיביא לתוצאה המיטבית ביותר עבור הלקוח.