המשפט המנהלי עוסק ביחסים שבין השלטון, על רבדיו השונים (ממשלה, רשויות מקומיות, גופים סטטוריים כוועדות לתכנון ובנייה לדוגמא וכיוצא באלו) לבין הפרט, האזרח תוך התווית עקרונות יסוד בסיסיים בראשם עקרון חוקיות המנהל הגורס כי רשות מנהלית מוסמכת לבצע, אך ורק את הפעולות שהותרו לה בחוק.

עקרונות המשפט המנהלי מסדירים את יחסי הגומלין בין הרשות לאזרח ומגבשים את חובות הרשות המנהלית במימוש סמכותה כלפי האזרח, כך בין היתר מחויבת הרשות המנהלית לפעול בהגינות, תוך הפעלת שיקול דעת סביר, הימנעות משיקולים זרים ופסולים, מניעת אפליה והחלטות שרירותיות, חובת שימוע והנמקה, וחובות נוספות הקבועות בדין.
המשפט המנהלי מוסדר בחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, תש"ס-2000 [להלן: "החוק"] ותקנות בתי משפט לעניינים מנהליים (סדרי דין), תשס"א-2000.

בית המשפט המוסמך לדון בעניינים מנהליים הינו בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, אשר משמש הלכה למעשה ערכאה המבקרת את החלטותיה של הרשות המנהלית בכלים שהעניק לו המשפט המנהלי, ואינו דן כערכאת ערעור על החלטת הרשות ואינו נוטה להתערב בשיקול דעת הרשות אלא אם הוכח כי נפלו פגם בשיקול הדעת של הרשות והיא אינה תואמת את העקרונות אשר מתווה המשפט המנהלי.

בתוספת הראשונה לחוק נקבעו באופן מפורש גדרי סמכותו של בית המשפט לעניינים מנהליים בעתירות מנהליות כרשימה סגורה אשר אין להוסיף עליה אך גם אין לגרוע ממנה. רשימה זו בחלקה מפרטת נושאים ספציפיים שהמחוקק קבע כי יידונו בבית המשפט לעניינים מנהליים (לדוגמא ענייני ארנונה, תכנון ובנייה וכיוצא באלו כמפורט בתוספת לחוק) ובחלקה פירוט גופים מסוימים המפורטים בתוספת לחוק, כאשר זהות הגוף המחליט היא אשר קובעת את סמכותו של בית המשפט לעניינים מנהלים.

בית המשפט לעניינים מנהליים אף מוסמך לדון בערעור מנהלי בעניינים המפורטים בתוספת השנייה לחוק כערעור על החלטת רשם האגודות השיתופיות לדוגמא, וכן בתובענה מנהלית בעניינים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, תובענה לפיצויים שעניינם מעשה מנהלי, במרבית המקרים ביחס למכרז ציבורי.


משרדנו עוסק במשפט המנהלי במגוון תחומים בהם ניתן למנות בין היתר את דיני המכרזים, חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952 ותחומים נוספים הבאים בגדרי סמכותו של בית המשפט לעניינים מנהליים כפי שפירטנו לעיל. למשרדנו ניסיון רב בניהול הליכים משפטיים וליטיגציה, עתירות מנהליות, ערעור מנהליים ותובענות מנהליות ובכלל זה צווי ביניים עד להכרעת בית המשפט לעניינים מנהליים בהליך העיקרי.