פיצויים עקב נזקי תוכנית- סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה

בהתאם להוראות סעיף 197 לפרק ט' בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 [להלן: "החוק"] הוסדר מנגנון לפיצוי עקב פגיעה בבעלי זכויות בקרקע כתוצאה משינוי התכנית החלה על המקרקעין, או הגובלת בהם.

התביעה לתשלום פיצויים בהתאם להוראת סעיף 197 לחוק יש להגיש בתוך 3 שנים מתחילת תקפה של התכנית, כאשר הסמכות לדון בתביעה לתשלום פיצויים הינה של הועדה המקומית לתכנון ובנייה. הנטל להוכיח את קיומה של הפגיעה במקרקעין, היקפה ושוויה רובץ על הטוען לפגיעה, בהתאם לכלל "המוציא מחברו עליו הראייה".

תקופת התיישנות של 3 שנים בהתאם להוראת סעיף 197 לחוק, עלולה לעיתים להביא לתוצאה קשה לבעלי המקרקעין שכן התביעה לפי סעיף 197 מהווה את החלק הארי של התביעה, היות ושווי המקרקעין נבחן, ערב פרסום התכנית, קרי בטרם שונה ייעודם של המקרקעין בהתאם לתוכנית. עם איבוד זכות התביעה יגרום לכך שהבעלים לא יוכלו לתבוע את נזקם המלא בשלב השני, שכן שווי הקרקע יחושב לפי ערכה של הקרקע לאחר פרסום התוכנית.


משרדנו עוסק בייעוץ משפטי בסוגיות המתעוררות עקב פגיעה במקרקעין עקב נזקי תוכנית לרבות הגשת תביעות לפיצויים לועדה המקומית לתכנון ובנייה ועררים לועדה המחוזית לתכנון ובנייה וליטיגציה בפני טריבונאלים אלו.