בעבירות הצווארון לבן ניתן למנות את עבירות הונאה, מרמה, עבירות שונות מתחום שוק ההון ודיני ניירות ערך בין היתר תרמית, מניפולציה אסורה ושימוש במידע פנים ועבירות נוספות.

בע"פ 99/14 מדינת ישראל נ' מליסרון בע"מ (פורסם בנבו) מציין בית המשפט העליון הדברים הבאים:

"בל נטעה באופיין 'הלבן והנקי' של העבירות הכלכליות; מדובר בעבירות מתוחכמות וקשות לגילוי, אשר מבוצעות לרוב על ידי עבריינים בעלי מעמד והשכלה שעושים שימוש בכספיהם של אחרים, תוך ניצול כוחם ומעמדם ותוך הפרת חובות הנאמנות. לעיתים קרובות נותרות עבירות אלה סמויות מהעין במשך שנים רבות, וכשהן מתגלות, מתבררים גם הנזקים החמורים הנובעים מהן, אשר הינם בדרך כלל חמורים פי כמה וכמה מהנזקים שנגרמים כתוצאה מעבירות רכוש 'רגילות'. לא בכדי קבע בית משפט זה בשנים האחרונות שהגיעה העת להעלות את רף הענישה בעבירות כלכליות, לרבות הטלת עונשי מאסר בפועל במקרים המתאימים" (ע"פ 4430/13 שרון נ' מדינת ישראל, [פורסם בנבו] פסקה 22 לפסק דינו של השופט דנציגר (2014); וראו גם ע"פ 9788/03 טופז נ' מדינת ישראל, פ"ד נח(3) 245, 250 (2000); עניין הורוביץ, פסקה 339; ע"פ 677/14 דנקנר נ' מדינת ישראל, [פורסם בנבו] פסקה ל"ז (17.7.14) ׁ(להלן עניין דנקנר))"

במאמרו "אפיונים מיוחדים של עבריינות הצווארון הלבן" [עיוני משפט טו (תש"ן) 415, נזכר גם בע"פ 293/89 מרדכי בן יהודה סוקולובסקי נ' מדינת ישראל , מו (3) ] מציין פרופ' קנת מן הדברים הבאים:

"המונח מתבטא בניצול משאבים מיוחדים (במשרות, בנכסים ובהשפעות פוליטיות) להפקת רווחים בלתי חוקיים באמצעות שיטות הסוואה והטעיה ותוך כדי מניעת גילוי המעשה על-ידי הפעלת שליטה על מקורות המידע, בעוד ההגדרות המשפטיות של האיסורים הפליליים יוצרות אי- בהירות בולטת בין מעשה פלילי לבין מעשה היוצר אחריות אזרחית בלבד".


משרדנו צבר ניסיון רב בייעוץ משפטי בעבירות צווארון לבן ועסק בליווי הליכים משפטיים בתחום זה בהיקף נרחב, לרבות תיקים בעלי פרופיל תקשורתי גבוה.